دانلود ترجمه مقاله مهارت حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و بهره وری در سرمایه گذاری

عنوان فارسی

مهارت حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و بهره وری در سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی

Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency

کلمات کلیدی :

  بهره وری سرمایه گذاری؛ کمبود سرمایه؛ سرمایه گذاری بیش از حد؛ تخصص حسابرس؛ کیفیت اطلاعات حسابداری

درسهای مرتبط حسابرسی
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 نشریه : ELSEVIER
سال انتشار : 2017 تعداد رفرنس مقاله : 43
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
پاورپوینت : ندارد

سفارش پاورپوینت این مقاله

وضعیت ترجمه مقاله : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
ELSEVIER
قیمت دانلود ترجمه مقاله
32,400 تومان
فهرست مطالب

1. مقدمه 2. مروری بر مقالات و توسعه فرضیات 2.1. بازدهی سرمایه گذاری و کیفیت اطلاعات حسابداری (AIQ) 2.2. بازدهی سرمایه گذاری و حسابرسی 2.3. تاثیر AIQ بر کارآیی سرمایه گذاری مستلزم توجه ویژه به حسابرس است 3. روش تحقیق و نمونه ها 3.1. انتخاب نمونه 3.2. مقادیر متغیر 3.2.1. متغیر وابسته: یک پروکسی برای بازدهی سرمایه گذاری 3.2.2. کیفیت اطلاعات حسابداری (AIQ) 3.3. مدل رگرسیون 4. نتایج تجربی 4.1. آمار توصیفی 4.2. پنل داده های تست شده 4.2.1. آزمون حضور فردی 4.2.2. آزمون Hausman 4.2.3. تست ناهمگونی 4.2.4. تست اتوکوریلیشن 4.3. ماتریس همبستگی 4.4. آنالیز رگرسیون 5. تحلیل دقت: تاثیر علیت 5.1. آزمون ریشه واحد و تست هم اندیشی 5.2. معادله همزمان پویا 6. نتيجه گيري

سفارش ترجمه
ترجمه نمونه متن انگلیسی

نتيجه گيري: یک سری از مطالعات قبلی نشان داده اند که کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند کمک بزرگی در بهبود کارایی سرمایه گذاری با کاهش ناهماهنگی های اطلاعاتی داشته باشد که می تواند منجر به ظهور اصحکاک هایی مانند مخاطرات اخلاقی و گزینش نامطلوب گردد. این کار به عنوان بسط و تعمیمی برای محققین طراحی شده و تلاش کرده تا پانل را از طریق ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با کارایی در سرمایه گذاری مستند سازی کند. به طور خاص، اقدامات ویژه ای در این زمینه برای تست و بررسی فرضیاتی انجام شده که در آن کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر می تواند با کاهش سرمایه گذاری بیش از حد و مسائل مربوط به کمبود سرمایه گذاری ارتباط داشته باشد. به منظور داشتن برآوردی موثرتر از کیفیت اطلاعات حسابداری، معیار پیشنهاد شده توسط استوبن (2010) استفاده شده که بر اساس آن، درآمدهای اختیاری به عنوان چارچوبی برای مدیریت سود در نظر گرفته می شود. در این راستا، مطالعات قبلی که در این موضوع انجام شده اند، نیز تاکید شایان توجهی روی نقش ایفا شده توسط حسابرسان در عدم تقارن اطلاعاتی داشته و نشان داده اند که استفاده از تخصص حسابرس می تواند به عنوان مکانیزمی قلمداد گردد که هزینه های عامل و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. در واقع، استفاده از یک حسابرس متخصص می تواند کیفیت اطاعات را تضمین کند. در این زمینه خاص، نویسندگان دریافتند که شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرسان واجد شرایط می توانند اطلاعات جریان های نقدی آینده خود را بهتر از شرکت هایی پیش بینی کنند که توسط حسابرسان غیرمتخصص ممیزی شده اند. تاثیرات مثبت تخصص حسابرسی در شرکت های صنعتی برجسته تر است. از این رو، فرضیه دوم ما روی تاثیر تخصص صنعت حسابرسی روی بهره وری سرمایه گذاری تمرکز کرده است. علاوه بر این، این موضوع نیز بررسی شده که آیا تخصص حسابرسی روی بهره وری سرمایه گذاری تاثیر دارد یا نه. علاوه بر بررسی تاثیرات جدای کیفیت اطلاعات حسابداری و تخصص حسابرس روی بهره وری سرمایه گذاری، ما بررسی کردیم که آیا تاثیر AIQ به افزایش یا کاهش بهره وری سرمایه گذاری برای شرکت هایی که حسابرس دارای تخصص صنعتی دارد کمک می کند یا نه. در مقاله ما، تاثیر تخصص حسابرس و AIQ روی بهره وری سرمایه گذاری از طریق یک نمونه از تونس مورد آنالیز قرار گرفته که در آن انتظار می رفت که AIQ در دوره 2007 تا 2013 بیشتر باشد. با توجه به برخی از مطالعات انجام گرفته قبلی (بیدل و همکاران، 2009؛ چن و همکاران، 2011؛ گوماریز و بولستا، 2014) نشان داده که در ایالات متحده و بازارهای نوظهور، کیفیت گزارش دهی مالی می تواند کمک زیادی در حل مسائل مرتبط با کمبود سرمایه گذاری داشته باشد. در تونس، اثبات شده که تخصص حسابرس می تواند مکانیزم اصلی پیاده سازی شده برای کنترل کمبود سرمایه گذاری را ایجاد کرده و AIQ تنها زمانی که سطح کیفیت حسابرسی در بالاترین مقدار است، اهمیت می یابد. همانطور که توسط نتایج ما نشان داده شده است، AIQ ِ بالاتر و استفاده بالاتر از تخصص حسابرس به نظر می رسد در افزایش بهره وری سرمایه گذاری کمک کند. با این حال، اگر ما بین سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کم تامل کنیم، می بینیم که AIQ در کاهش سرمایه گذاری بیش از حد، نقش مهمی دارد. به طور مشابه، حضور حسابرسان متشکل از مکانیزمی است که به بهبود کارایی سرمایه در سناریوهای کم سرمایه، کمک می کند. علاوه بر این، دریافتیم که کیفیت اطلاعات حسابداری و تخصص حسابرس در بهبود ریسک سرمایه گذاری یک رابطه جایگزین دارند: رابطه بین بازده سرمایه گذاری و AIQ برای شرکتهایی که حسابرس آنها یک متخصص صنعتی است، قوی تر است. نتایج به دست آمده ء ما منحصرا به یافته های نمونه ما محدود می شوند، که تنها شامل شرکت های صنعتی در تونس است، به همین دلیل نمونه ما از 33 شرکت می تواند جامعه ء آماری بسیار کوچکی باشد. با وجود این محدودیت ها، نتایج مطالعه ممکن است به طور بالقوه برای سهامداران، سرمایه گذاران، مدیران و سیاست گذاران مفید باشد تا به افزایش بازده سرمایه گذاری شرکت کمک کنند. به عنوان یک دیدگاه پژوهشی در آینده، می توان سایر سرمایه گذاری های تاثیرگذار بر عوامل را در نظر گرفت و یافته های حاصل را به شرکت های متعلق به سایر کشورها گسترش داد.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Conclusions: Several previously elaborated studies have revealed that the accounting information quality can greatly help in improving investment efficiency by reducing information asymmetries that give rise to frictions such as moral hazard and adverse selection. This work is designed as an extension to those researches by attempting to document the panel through which accounting information quality can relate to the investment efficiency. More specifically, the special attempt has been made to test the hypothesis that a higher accounting information quality can be associated with either mitigating the overinvestment or the underinvestment problems. For a more reliably effective estimation of accounting information quality, an appeal has been made to the measure proposed by Stubben (2010), considering that discretionary revenues stand as a proxy for earnings management. In this respect, prior conducted studies dealing with such a subject have also put a great emphasis on the role played by auditors in information asymmetry, highlighting that the use of the auditor specialization may stand as a mechanism that can attenuate informational asymmetries and agency cost. Indeed, the use of a specialized service auditor can provide assurance on the information quality. In this particular context, the authors find that firms audited by a qualified auditor turn out to be likely to communicate forecast information on future cash flows more credibly than those audited by a non-specialist auditor. The beneficial effects of auditor industry specialization are most marked in the industrial firms. Hence, our second hypothesis focuses on the auditor industry specialization impact on the investment efficiency. Further, an examination of whether the auditor specialization does have influences on the investment efficiency. In addition to checking the isolated effect of the accounting information quality and the auditor specialization on investment efficiency, we examine whether the AIQ effect helps either increase or decrease the investment efficiency for firms whose auditor is an industry specialist. In our paper, the AIQ and the auditor specialization effect on investment efficiency has been analyzed through a representative sample derived from a Tunisian context, in which AIQ is expected to be higher, over the period 2007–2013. According to some previously conducted studies (Biddle et al., 2009; Chen et al., 2011; Gomariz and Bellesta, 2014) has been discovered, that in the U.S. and emerging markets, the financial reporting quality can greatly help in solving underinvestment problems. In Tunisia, the auditor specialization proves to constitute the major mechanism implemented to control underinvestment, and AIQ is relevant only when the audit quality level is high. As indicated by our attained results, a higher AIQ and a higher use of auditor specialization appear to contribute in increasing investment efficiency. However, if we distinguish between overinvestment and underinvestment, it can be noted that the AIQ plays an important role in reducing overinvestment. Similarly, the specialist auditors’ presence is a mechanism that contributes positively to improving the investment efficiency in underinvestment scenarios. In addition, we find that the accounting information quality and the auditor specialization have a substitution relationship in improvement of investment efficiency: The relationship between investment efficiency and AIQ is stronger for firms whose auditor is an industry specialist. Our achieved results are exclusively limited to findings from our sample, which includes only industrial companies in Tunisia, for this reason our sample of 33 firms could be considered too small. Despite such limits, the study results may be potentially useful for shareholders, investors, managers and policy makers to help in further enhancing firms' investment efficiency. As a future research perspective, one could consider other investment affecting factors, and extend the result findings to companies belonging to other countries.

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

محتوی بسته دانلودی:

PDF مقاله انگلیسی ورد (WORD) ترجمه مقاله به صورت کاملا مرتب (ترجمه شکل ها و جداول به صورت کاملا مرتب)
قیمت : 32,400 تومان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود ترجمه مقاله مهارت حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و بهره وری در سرمایه گذاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − 10 =

مقالات ترجمه شده

نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی

logo-samandehi