دانلود ترجمه مقاله پیش بینی استراتژیک با استفاده از يک روش دلفی متعادل شده با شرکت كاربران نهايی: يک بررسی موردی

عنوان فارسی

پیش بینی استراتژیک با استفاده از يک روش دلفی متعادل شده با شرکت كاربران نهايی: يک بررسي موردی بر روی اثر آی پد بر اكوسيستم پی سی تايوان

عنوان انگلیسی

Strategic foresight using a modified Delphi with end-user participation: A case study of the iPad's impact on Taiwan's PC ecosystem

کلمات کلیدی :

  آینده نگری راهبردی؛ روش دلفی با مشاركت كاربران نهايی؛ اكوسيستم پی سی تايوان؛ آی پد

درسهای مرتبط مدیریت بازاریابی
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 نشریه : ELSEVIER
سال انتشار : 2012 تعداد رفرنس مقاله : 44
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
پاورپوینت : ندارد

سفارش پاورپوینت این مقاله

وضعیت ترجمه مقاله : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
ELSEVIER
قیمت دانلود ترجمه مقاله
21,600 تومان
فهرست مطالب

1. مقدمه 2. شرح مختصري از اكوسيستم پي سي تايوان 3. روش تحقيق و طراحي 4. نتايج 5. بحث و نتیجه گیری

سفارش ترجمه
ترجمه نمونه متن انگلیسی

1. مقدمه: در سال 2007 موسسه ي مشاوره و اطلاعات بازاريابي گزارش داد كه 90درصد نوت بوك هاي جهان توسط توليد كنندگان مهندسي اصل OEM در شركتهاي تايواني توليد شده است. اما استراتژي هایي كه شركتهاي اكوسيستم پی سی تايوان بكار ميبرند، استراتژي توليدات در مقياس وسيع و هزينه ي كمتر، نسبتا استراتژي هاي جذابي نيستند. با يك حاشيه سود بسيار كم شركتهای اين اكوسيستم نميتوانند نوآوري ارزش آفرين زيادي را در تحقيقات و پيشرفتهاي خود بكار برند. اخيرا شركتهاي OEM تايواني با چالش هاي ديگري نيز روبرو شده اند اين چالش ناشي از ظهور تبلت هايي مثل آي پد است كه منجر به كاهش شديد فروش شركتها و حاشيه سود آنها ميشود. در گزارشي كه توسط گلدمن ساکس ارائه شد پيش بيني شده كه آي پد ها 40 در صد بازار پي سي را به خطر مياندازند. در پاسخ به اين چالش، اين تحقيق آینده نگری راهبردی را براي پي سي هاي تايواني كه مربوط به شركتهاي است كه از روش دلفي تعديل شده با مشاركت كاربر نهايي استفاده ميكنند، پيشنهاد ميكند. عملكرد مهم آینده نگری راهبردی تحليل واقعيتهاي ممكن و متعدد آینده، يعني استفاده از شرايط مفروض براي پيش بيني آیندهآینده نگری راهبردی به صورت گسترده اي در تحليل اثرات ممكن عدم اطمينان در آینده بكار ميرود. دولتهاي محلي و ملي از آینده نگری راهبردی انديشي استراتژيك براي حمايت از مزاياي رقابتي موسسه هاي اقتصادي محلي استفاده ميكنند. در حال حاضر كاربرد آینده نگری راهبردی براي بهبود مزاياي رقابتي در حال افزايش است و مطالعات بسیاري درباره¬ي اينكه چگونه آینده نگری راهبردی به صورت كارآمدي هدايت كنيم، صورت پذيرفته. با تحليل اثرات ميان مدت و طولاني مدت يك واقعه ي خاص ظهور يافته، موسسه هاي اقتصادي ميتوانند تصميمات مناسبي بگيرند. يك تحقيق گزارش داد كه يك موسسه ي اقتصادي بزرگ اروپايي از آینده نگری راهبردی براي تحليل بازار فروش بالقوه استفاده كرده است. تحقيق ديگري اينگونه بيان كرد كه كشورهاي امريكاي لاتين از آینده نگری راهبردی براي تعيين پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيكي آینده استفاده ميكنند. اين تحقيق از كلمبيا، برزيلو مكزيك به عنوان مطالعات موردي استفاد كرده است. تا استفاده از آینده نگری راهبردی براي تقويت رقابتي بودنشان افزايش يابد رايج ترين رويكرد آینده نگری راهبردی شامل ايجاد يك سناريو ي مشخص و سپس بدست آوردن داوري كارشناسان براي واقعيتهاي آینده است در اين باب رويكرد دلفي براي پيش بيني احتمال و زمان وقايع آینده توسط بدست آوردن نظرات گروههاي كارشناسي استفاده ميشود و همچنین براي همگرا بودن نتايج از طريق گمنامبودن و بازگوكردن باز خورد هاي كنترل شده و پاسخ هاي گروه هاي آماري است. رويكرد دلفي به صورت گسترده اي در زمينه هاي مختلفي بكار ميرود كه شامل دورانديشي تكنولوژيكي و دورانديشي استراتژيكي است. به علاه رويكرد دلفي نيز ميتواند در شرايط مختلفي نيز بكار رود مانند شرايطي با وجود اطلاعات تاريخي كم و يا شرايطي با وجود عوامل متعدد. يك بررسي متعارف از دلفي نيازمند كارشناساني است كه به عنوان يك عضو هيئت مشاوره ي گمنام فعاليت ميكند. كارشناسان پيش بيني ها را كه درباره ي مطالب خاص است را كه توسط ميانجي هايي راهنمايي و هدايت ميشود. اين ميانجي ها پاسخ هاي كارشناسان را جمع آوري ميكنند و بازخوردهاي آنها را در دوره هاي ادامه داري فراهم ميكنند، تا يك نتيجه ي پيش بيني را توسط نظرات كارشناسي همگرا بدست آيد. به هر حال به صورت گسترده اي براي فراهم كردن پيش بيني ها انجام ميشود، روش دلفي موضوع بسياري از نقدها نيز قرار گرفته است. مطالعه نشان ميدهد كه نظرات كارشناسان بسيار خوش بينانه است. اين پديده تنها در زمينه ي اكادميك نيست بلكه در زمينه ي مديريت صنفي نيز وجود دارد كارشناسان متخصص گرايش به پيش بيني هاي خوش بينانه دارند. يك نحقيق نشان ميدهد كه رابطه اي بين مهارت متخصصان وميزان خوش بيني آنها وجود دارد، اين نتايج نشان داد كه كارشناسان خبره در المان و استراليا خوش بين تر از كارشناسان ديگر بودند. Geelsو Smith پيشنهاد ميكند كه پيش بيني هاي ساده گرايانه در روش دلفي عملي شده نتايج پيش بيني شده را افزايش ميدهد در تحقيقي در صنعت بانكداري به اين نتيجه رسيده است كه كارشناسان مالي در يك تيم مديريتي خبره قطعاعملكرد كارايي بهتري را در محيط هاي باثبات ارائه ميدهند؛ اگرچه در طول يك بحران مالي، كارشناسان مالي ممكن است به صورتي منفي بر عملكرد تاثير بگذارند و اين به خاطر عدم وجود ناهمگني و نظرات مختلف در تيم هاي مديريتي خبره است. يك تحقيق نظرات كارشناسان و مصرف كنندگان را از طريق يك دلفي ادغام ميكندو پيشنهاد ميكند كه يك استراتژي بدون استفاده از منابع خارجي ميتواندبراي از بين بردن ركود موثر واقع شود. به طور خلاصه؛ چهار مشكلي كه در دلفي بوجود ميايد در اينجا آمده است: اول: گروه هاي كارشناسي فشارهاي اجتماعي را بر اعضاي گروه وارد ميكنند تا با اكثريت موافق باشند. دوم: پرسشنامه هايي كه به گونه ي مناسبي طراحي نشده ممكن است به نتايج دلفي مبهمي منجر شود. سوم: پرسشنامه شايد شامل متغييرها پاسخي و عبارات اضافي باشدو پركردن پرسشنامه هايي با سوالات طولاني و پيچيده براي كارشناسان كارشناسان دشواري است، كه باعث مشكلاتي در توضيح نتايج دلفي از ديدگاه جاري ميشود. با اين وجود دلفي براي پيش بيني نيازهاي بالقوه رويكرد بسيار مفيدي است، به خصوص زماني كه در آینده نگری راهبردی و تكنولوژيكي بكار ميرود. علاه بر اين كارشناسان از ژاپن كره المان و هند از اين رويكرد براي پيش بيني ملي استفاده ميكنند. يك تحقيق از يك دلفي اينترنتي براي جمع آوري حجم بيشتري از نظرات كارشناسان براي بهبود ميزان انعطاف پذيري استفاده كرده است به علاوه يك تحقيق مدل دلفي تحليل سناريو و يك مدل جايگزين براي پيش بيني پيشرفت هاي مدل تلوزيون هاي OLED ادغام كرده است. در يك تحقيق ديگر رويكرد دلفي با يك فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) براي شناسايي منطق كليدي در صنعت فناوري اطلاعات (IT) تركيب شده است. اگرچه مطلب ديگري در برابر مساله ي دورانديشي بوجود آمده، يك تحقيق استدلال ميكند كه تحقيقاتي در باب آینده نگری راهبردی انديشي كمتر بر درك اثرات پاسخ هاي نامطمئن بودن محيط تمركز داشته است. منظور از نامطمئن بودن محيطي نبودن اطلاعات دقيق در يك محيط تجاري كوچك و بزرگ يك شركت است كه متعاقبا مانع توانايي شركتها براي جستجوي تغييرات و اثرات ميشود. برعكس محيط نامطمئن شركت شاخص اصلي براي مديران است تا فرصتهاي بوجود آمده را جستجو كند و به صورت زمانبندي شده اي واكنش نشان دهد. اين منجر به انجام يك سري مطالعات درباره يتجسس محيطي شد كه پيشنهاد ميكند كه مديران بايد محيط را تجسس كنند تا وقايع تغييرات ظهوريافته را جستجو و رديابي كنند. براي مقابله با افزايش ميزان نامطمئن بودن محيط در تلاشمان براي استفاده از رويكرد دلفي، در اين تحقيق ما همچنين تجسس محيطي را با گرفتن توصيه هاي كارشناسان مختلف پذيرفتيم. به علاو ما توجه كرديم كه ميزان عمر توليدات الكترونيك در حال كم شدن است. و سن كاربران نهايي نيز درحال كم شدن ميباشد. مثلا اپليكشن هاي نواورانه كه اخيرا بسيار محبوب هم شده اند مثل فيس بوك، اسكايپ، و يوتيوب، اصلا توسطكار جنبي بوجود نيآمده اندبلكه توسط دانشجويان خلاق و جوان ابداع شده اند. بنابر اين ما استنباط ميكنيم كه اين امكان هست كه كارشناسان در دانش فني عالي باشند اما ممكن است تمايلات مصرف كنندگان را ناديده بگيرند. براي برسي اين مشكل ما منبع نظراتمان را گسترش داديم كه شامل گروههاي مهمي از كاربران نهايي پي سي يعني دانشجويان يا فارغ التحصيلان دانشگاهي شود. ادامه اين مقاله به اين صورت سازماندهي شده است: بخش 2 اكوسيستم پي سي تايوان را توصيف ميكند. بخش 3 از جزييات فرايند هدايت آینده نگری راهبردی با استفاده از يك دلفي تعديل شده با مشاركت كاربران نهايي تشكيل شده است. بخش 4 نتايج آینده نگری راهبردی براي شركتهاي اكوسيستم پي سي تايوان را گزارش ميدهدو در آخر بخش 5 بحث و نتيجه گيري اينتحقيق را ارائه ميدهد.

نمونه متن انگلیسی مقاله

1. Introduction - In 2007, the Market Intelligence & Consulting Institute reported that 90% of global notebooks were manufactured by Taiwanese OEM (Original Engineering Manufacturer) firms [1]. However, the competitive strategy employed by firms in Taiwan's PC ecosystem is relatively uninteresting, that is, large-scale production and low production costs. With a noticeably low profit margin, firms in this ecosystem cannot conduct much value-adding innovation in research and development (R&D). Recently, Taiwanese OEM firms have faced another challenge, this time from the rise of tablets, such as iPad, leading to a sharp decline in sales and a further drop in profit margins. A report by Goldman Sachs predicted that iPad may endanger 40% of the PC market [2]. In responding to the challenge, this study conducts a strategic foresight for the sake of Taiwanese PC related firms using a modified Delphi with end-user-participation (EUP). An important function of strategic foresight is to analyze multiple possible future realities, that is, using the assumed multiple conditions to predict multiple future realities [3–5]. Strategic foresight has been widely applied to analyze possible impacts of future uncertainty. Regional and national governments use strategic foresight to maintain the competitive advantage of local enterprises [6]. Currently, usage of strategic foresight to improve firms' competitive advantage continues to increase, and numerous studies have explored how to conduct strategic foresight effectively [7,8]. By analyzing the mid- and the long-term impacts of a certain emerging event, enterprises can make appropriate decisions. A study reported that a large European enterprise used strategic foresight to analyze the potential market [9]. Another study stated that Latin American countries used strategic foresight to determine future technological and scientific developments. That study also used Colombia, Brazil, and Mexico as case studies, promoting the use of strategic foresight to reinforce their competitiveness [5]. The most commonly used strategic foresight approach involves constructing certain scenarios and then obtaining expert judgments regarding possible future realities. In this regard, the Delphi approach has been used to forecast the likelihood and timing of future events by eliciting opinions from expert groups and converging one result through anonymity, iteration with controlled feedback, and statistical group responses [10,11]. The Delphi approach has been widely applied in diverse fields, including technology foresight and strategic foresight. In addition, the Delphi approach can be applied in various situations, including those with minimal historical information and those with multiple factors [12,13]. A conventional Delphi survey requires experts to act as anonymous panelists [14]. Guided by a moderator, experts conduct forecasts regarding certain issues [15,16]. The moderator compiles the experts' responses and provides feedback in continuous rounds to obtain one forecast result by converging the experts' opinions. Though been used widely to provide forecasts [14], the Delphi method has become the subject of several criticisms. One study suggested that expert opinions were typically overly optimistic [17]. This phenomenon occurs not only in the field of academia, but also in corporate management. Specialized experts tend to provide more optimistic predictions. One study indicated that the reason experts provide overly optimistic predictions in a Delphi is because of their specialized backgrounds, Delphi statements, and Delphi questionnaires [18]. A study demonstrated that short-term forecasts were comparatively optimistic, whereas long-termforecasts were relatively pessimistic [15]. Another study highlighted the correlation between the experts' proficiency and their degree of optimism. Their results indicated top experts in Germany and Austria were more optimistic than those from other countries [17]. Geels and Smit suggested that overly simplistic predictions in a Delphi hinder future applications of the forecasted results because experts neglect the correlation between society and technology [19]. Additionally, because consumers are typically more concerned with the problems, obtaining consumer opinions in a Delphi enhances the practicality of the forecasted results [20]. One study about the banking industry found that financial experts in a top management team indeed provide superior performance in a stable environment; however, during a financial crisis, financial experts may negatively affect performance. This is because of a lack of heterogeneity and differing perspectives in top management teams [21]. A study integrated the opinions of experts and consumers through a Delphi and suggested that a self-help strategy can bemore effective for eliminating depressive symptoms [22]. In summary, four problems that occur in a Delphi have been documented: First, expert groups may exert social pressure on group members to agree with the majority [23]. Second, improperly designed questionnaires may lead to ambiguous Delphi results [24]. Third, questionnaires may contain excessive statements and response variables. Questionnaires with overly lengthy and complex questions are difficult for experts to complete, decreasing the quality of the Delphi output [18]. Fourth, Delphi forecasting requires significant time and cost, which results in difficulties explaining the Delphi results from a current perspective [25,26]. None-the-less, the Delphi approach is extremely useful for forecasting potential needs, particularly when applied to strategic and technology foresight [27]. Moreover, scholars from Korea, Japan, Germany, and India have used this approach to conduct national forecasts [28]. One study used an Internet-based Delphi to collect a greater volume of opinions from experts to improve supply chain flexibility [29]. Additionally, a study integrated a Delphi method, scenario analysis, and substitution model to forecast the development of organic light-emitting diode televisions (OLED TVs) [30]. In another study, the Delphi approach was combined with an analytic hierarchy process (AHP) to identify key areas in the information technology (IT) industry [31]. However, another issue has been raised towards the current practice of foresight. One study argued that studies on foresight have focused less on understanding effects and responses to environment uncertainty [32]. Environment uncertainty refers to a lack of accurate information in a firm's micro and macro business environment, which subsequently hinders the firm's ability to detect changes and effects [33–35]. Conversely, the firm's uncertain environment is argued to be the primary indicator for managers to detect emerging opportunities and react in a timely manner [36–38]. This led to a series of studies on environment scanning, which suggests that managers should scan the environment to detect and respond to emerging events and changes [39–41]. To cope with the increasing environment uncertainty in our attempt to use the Delphi approach, in this study, we also adopt environment scanning by seeking advice from various experts. Additionally, we notice that the life cycle of electronic products is shortening and the age of end users is becoming younger. For example, the recent popular innovative applications of information technology, such as Facebook, Skype, and YouTube, were not initiated by seasoned experts at all, but by young and creative college students. We thus infer that experts may well verse in technical knowledge but prone to neglect consumers' sentiments. To address these problems, we further extend our sources of opinion to include that from an important group of end users of PC related products, namely college and graduate students. The rest of this paper is organized as follows: Section 2 describes Taiwan's PC ecosystem. Section 3 details the process of conducting strategic foresight using a modified Delphi with end-user participation. Section 4 reports the results of the strategic foresight for the firms in Taiwan PC ecosystem. Finally, Section 5 presents the discussion and conclusion of this study.

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

بخشی از ترجمه مقاله (صفحه 21 , 22 و 23 فایل ورد ترجمه)

محتوی بسته دانلودی:

PDF مقاله انگلیسی ورد (WORD) ترجمه مقاله
قیمت : 21,600 تومان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود ترجمه مقاله پیش بینی استراتژیک با استفاده از يک روش دلفی متعادل شده با شرکت كاربران نهايی: يک بررسی موردی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + ده =

مقالات ترجمه شده

نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی

logo-samandehi