دانلود ترجمه مقاله رابطه مشوق های حقوق سهام مدیر عامل و کیفیت افشای اطلاعات حسابداری

عنوان فارسی

رابطه بین مشوّق های حقوق سهام مدیر عامل و کیفیت افشای{اطلاعات} حسابداری: شواهد جدید

عنوان انگلیسی

The relation between CEO equity incentives and the quality of accounting disclosures: New evidence

کلمات کلیدی :

  کیفیت افشای{اطلاعات} حسابداری؛ خوانایی؛ تحلیل متنی؛ مشوّق های حقوق سهام؛ اختیارات معامله سهام مدیرعامل؛ وگا

درسهای مرتبط حسابداری مالی
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 25 نشریه : ELSEVIER
سال انتشار : 2021 تعداد رفرنس مقاله : 68
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
پاورپوینت : ندارد وضعیت ترجمه مقاله : انجام نشده است.
فهرست مطالب

1. مقدمه 2. توسعه فرضیات و مروری مختصر بر مقالات 3. ساخت نمونه، تعاریف متغیرها، و آمار توصیفی 4. نتایج تجربی 5. تست دقت و تحلیل زیرنمونه ها 6. نتیجه گیری

سفارش ترجمه
ترجمه نمونه متن انگلیسی

چکیده – این مقاله، شواهد جدیدی درباره رابطه منفی بین مشوّق های حقوق سهام مدیر عامل و کیفیت افشای{اطلاعات} حسابداری را ارائه می دهد. ما یک مجموعه جامع از متغیّر های کیفیت افشاگری، شامل کیفیت اَقلام تعهّدی اختیاری، کمّیت و کیفیت افشاگری های داوطلبانه، دقّت اطلاعات صورت مالی گزارش شده، و کیفیت روایی تشکیل پرونده های نظارتی را تحلیل نموده، و آنها را برای ایجاد کردن شاخص های کیفیت افشاگری اطلاعات استفاده می کنیم. ما با ترتیب دادن مدل های حدّاقل مربعات/ متغیرهای ابزاری دو مرحله ای و آزمایشات طبیعی ایجاد شده در شرایطی که یک شوک برون زا علیه استفاده یا ارزش اختیارات معامله سهام مدیرعامل وجود داشت، درون زایی بالقوّه مشوق های حقوق سهام مدیرعامل را مورد توجه قرار می دهیم. نتایج ما نسبت به تحلیل های نمونه فرعی و سنجه های بدیل مشوّق هایی که توسط اختیارات مدیرعامل ایجاد گردیده است، معتبر و قوی می باشند. مقدّمه: مطالعات درباره رابطه بین مشوّق های مدیریت و کیفیت افشای{اطلاعات} حسابداری، معمولاً بررسی می کنندکه آیا مشوّق های مبتنی بر کیفیت، بویژه سهام و اختیارات خرید سهام، دارای تاثیر مثبت یا منفی بر کیفیت افشاگری{اطلاعات} شرکت می باشد. درحالیکه اقدامات زیادی انجام شده است، اما تاکنون یافته های تجربی مختلط بوده است. بنابراین، بحث درباره این موضوع مهم کماکان پابرجاست. همان گونه که ذیلاً توضیح داده شده است، این مقاله به سه شیوه نوآورانه به این بحث می پردازد. اوّلاً، ما رابطه بین مشوّق های حقوق سهام مدیرعامل و کیفیت افشای{اطلاعات} حسابداری را با بهره گیری از یک مجموعه جامع از متغیرهای کیفیت افشاگری تحلیل می کنیم؛ تاکنون، معمولاً مطالعات موجود بر یک یا چند تعداد محدود از سنجه های عددی متمرکز بوده است. در مقابل، ما از پنج سنجه کمّی معتبر کیفیت افشاگری، که به لحاظ مفهومی متفاوت هستند و، بعلاوه، پنج سنجه زبانی، استفاده می کنیم. ما تمام دَه سنجه را به طور یک به یک مورد تحلیل قرار می دهیم تا پی ببریم که آیا نتایج سازگاری را بوجود می آورند و همچنین، این سنجه ها را استفاده می کنیم تا شاخص های جامع کیفیت افشاگری را تشکیل دهیم که اطلاعات مندرج در این سنجه ها را خلاصه سازی می کنند. ثانیاً، ما اثر وگا و دلتای مدیرعامل، بر کیفیت افشاگری را بدقّت تحلیل می کنیم. غیر از چند استثنای درخور توجه ( مانند، آرمسترانگ و همکاران، 2013؛ کیم و همکاران، 2015) ، تحقیقات موجود بر دِلتای مدیرعامل متمرکز می باشد؛ یعنی، تغییر در ارزش بی تفاوت نسبت به ریسک ( بلَک- شولز) سبد سهام و اختیار معامله مدیرعامل در پاسخ به تغییر 1 درصدی در قیمت سهام. دلتای مدیرعامل برای ثبت کردن حساسیت ثروت مدیرعامل به تغییرات در قیمت سهام استفاده می شود. وگای مدیرعامل به عنوان تغییر در ارزش بی تفاوت نسبت به ریسک ( بلَک- شولز) سبد اختیار معامله مدیرعامل در پاسخ به تغییر 1 درصدی در انحراف معیار بازده سهام شرکت تعریف می گردد. وگای مدیرعامل برای ثبت کردن حساسیت ثروت مدیرعامل به تغییرات در ریسک سهام استفاده می شود. همچنین، ما ارزیابی می کنیم که آیا نتایج ما در مورد سنجه های بدیل وگای مدیرعامل، شامل سنجه هایی که ریسک گریزی مدیرعامل و تنوّع بخشی کَم را به حساب می آورند نیز معتبر و قوی می باشند یا خیر؟ ثالثاً، امکان داردکه متغیرهای حذف شده یا عوامل نهان، مشترکاً پاداش های مبتنی بر سهام مدیرعامل و کیفیت افشای{اطلاعات} حسابداری را تعیین کنند. ما با انجام تحلیل های چندگانه، به مقابله با چالش های ناشی از این نگرانی می پردازیم. مطالعات قبلی، یک رویکرد چندوجهی را برای رسیدگی به این مسئله نپذیرفته اند. مشخّصاً، ما روش حداقل مربعات دو مرحله ای همراه با متغیرهای ابزاری را دنبال کردیم، و سه آزمایش طبیعی را اجرا نمودیم که توسّط شرایطی بوجود آمده بودند که یک شوک برون زا علیه استفاده یا ارزش اختیارات خرید سهام مدیرعامل وجود داشت. تمام یافته های ما از این فرضیه پشتیبانی می کند که وگای مدیرعامل، دارای اثر زیانبار بر کیفیت افشای{اطلاعات} حسابداری آتی می باشد. در برخی از تحلیل ها، دلتای مدیرعامل نیز همین اثر را دارد. بعلاوه، نتایج ما در مورد تحلیل نمونه فرعی،که شرایطی را شناسایی می کند که احتمال دارد اثر مشوّق های سهام بر کیفیت افشاگری قوی ترین و نَه ضعیف ترین باشد ، نیز معتبر و قوی است. علاوه بر این، نتایج ما نسبت به سنجه های بدیل وگای مدیرعامل نیز معتبر و قوی می باشند. باقیمانده مقاله به ترتیب ذیل سازمان دهی گردیده است. در بخش 2، ما فرضیه ها را ایجاد کرده و تحقیقات انجام شده را مختصراً مرور می کنیم. در بخش 3 ، منابع داده، ساخت متغیر و آمارهای توصیفی ما ارائه می گردد. بخش 4، تحلیل های اوّلیه ما را ارائه می دهد. بخش 5 ، تحلیل های نمونه فرعی و آزمون های معتبر و قوی بودن را ارائه می کند. بخش 6 به نتیجه گیری می پردازد.

نمونه متن انگلیسی مقاله

This paper provides new evidence on the negative relation between CEO equity incentives and accounting disclosure quality. We analyze a comprehensive set of disclosure quality variables, including discretionary accruals quality, the quantity and quality of voluntary disclosures, fineness of reported financial statement information, and the narrative quality of regulatory filings, and use them to create information disclosure quality indices. We address the potential endogeneity of CEO equity incentives by conducting two-stage least squares/IV models and natural experiments created by situations in which there is an exogenous shock to the use or value of CEO stock options. Our results are robust to subsample analyses and to alternative measures of the incentives created by CEO options. Introduction Studies of the relation between management incentives and accounting disclosure quality typically examine whether equity-based incentives, specifically stock and stock options, have a positive or negative impact on the quality of a firm's disclosures. While much work has been done, empirical findings to date are mixed. Thus, there remains debate on this important topic. As explained below, this paper addresses the debate in three innovative ways. First, we analyze the relation between CEO equity incentives and accounting disclosure quality utilizing a comprehensive set of disclosure quality variables; to date extant studies tend to focus on a single or small number of numeric measures. In contrast, we utilize five well-established quantitative measures of disclosure quality that are conceptually different and, in addition, five linguistic measures. We analyze all ten measures individually to see if they yield consistent findings and also use them to form comprehensive disclosure quality indices that summarize the information they contain. Second, we carefully analyze the effect of both CEO vega and CEO delta on disclosure quality. With some notable exceptions (e.g., Armstrong et al. (2013); Kim et al. (2015)), the extant literature focuses on CEO delta, the change in the risk-neutral (Black-Scholes) value of a CEO's stock and option portfolio in response to a 1% change in stock price. It is used to capture the sensitivity of CEO wealth to changes in stock price. CEO vega is defined as the change in the risk-neutral (Black-Scholes) value of a CEO's option portfolio in response to a 1% change in the standard deviation of the firm's stock returns. It is used to capture the sensitivity of CEO wealth to changes in equity risk. We also assess whether our results are robust to alternative measures of CEO vega, including measures that take CEO risk aversion and under-diversification into account. Third, it is possible that omitted variables or hidden factors jointly determine equity-based CEO compensation and accounting disclosure quality. We tackle the challenges posed by this concern by conducting multiple analyses. Prior studies have not taken a multi-faceted approach to addressing this issue. Specifically, we conduct two-stage least squares (2SLS) with valid instruments (IVs), and perform three separate natural experiments created by situations in which there is an exogenous shock to the use or value of CEO stock options.1 All of our findings support the hypothesis that CEO vega has a deleterious effect on the quality of future accounting disclosures. In some analyses, CEO delta does as well. Further, our results are robust to subsample analysis that isolates situations in which the impact of equity incentives on disclosure quality is likely to be the strongest versus the weakest. In addition, our results are robust to alternative measures of CEO vega. The rest of the paper is organized as follows. In Section 2, we develop hypotheses and provide a brief review of the literature. In Section 3, our data sources, variable construction and descriptive statistics are presented. Section 4 presents our primary analyses. Section 5 presents subsample analyses and robustness tests. Section 6 concludes.

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود ترجمه مقاله رابطه مشوق های حقوق سهام مدیر عامل و کیفیت افشای اطلاعات حسابداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 20 =

مقالات ترجمه شده

نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی

logo-samandehi